EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ŠTORKLJA

Namen projekta je razvoj medgeneracijskega sodelovanja, pri čemer želimo okrepiti povezanost ljudi na podeželju, razviti nove oblike medgeneracijskega sodelovanja z medsebojnim prenosom znanj in izkušenj, izboljšati možnosti za preživljanje prostega časa, zagotavljati psihosocialno podporo in socialno vključenost najranljivejšim. 


Cilji:
    • Zagotoviti infrastrukturne pogoje za vzpostavitev večgeneracijskega centra s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših z izvedbo investicije, ki je zasnovana v skladu z zahtevanimi standardi za dejavnost in ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
    • Razviti in izvajati široko paleto storitev večgeneracijskega centra za druženje in prosti čas ter dnevno oskrbo starejših v skladu s evidentiranimi potrebami prebivalstva območja LAS.
    • Razviti inovativno, trajnostno partnerstvo institucij in posameznikov na bazi sodelovanja v konkretnih projektih in programih medgeneracijskega sodelovanja.
    • Informirati lokalne skupnosti in potencialne uporabnike storitev ter promovirati nove storitve.


Pričakovani rezultati:
    • Vzpostavljen večnamenski objekt z novo vsebino (večgeneracijski center s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših.
    • Razvita nova lokalna storitev.
    • Izvedene izobraževalne delavnice.
    • Razvito novo inovativno partnerstvo.
Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

LOKALNA KAKOVOST ZA GLOBALNO USPEŠNOST

Projekt se izvaja z namenom krepitve partnerstva lokalnih proizvajalcev pod okriljem blagovne znamke »Diši po Prekmurju«, razvoja nove ponudbe proizvodov in storitev (kulinarika, predstavitve dejavnosti z vodenimi ogledi in degustacijami, izobraževanja, prireditve in dogodki), s potencialom za trženje v turizmu. Z naložbo bo zagotovljen skupen prostor za degustacije in trženje, ki bo služil za izvedbo učnih, demonstracijskih in promocijskih dogodkov, pomembnih za celotno partnerstvo in območje LAS Goričko.

Cilji
    • Okrepiti inovativno partnerstvo in utrditi poslovni model sodelovanja lokalnih proizvajalcev.
    • Razviti nove proizvode in storitve ter zagotoviti učinkovito promocijo celotnega partnerstva.
    • Zasnovati celovit ekosistem podpornega okolja za socialna podjetja vključena v poslovni model sodelovanja.


Pričakovani rezultati:
    • Izdelani standardi kakovosti inovativne partnerske mreže.
    • Razviti novi lokalni produkti in storitve.
    • Vzpostavljen učno demonstracijski center za lokalne proizvode.
    • Izdelani instrumenti podpornega okolja za socialno podjetništvo.


Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE: GORIČKO POD ZVEZDAMI

EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE: GORIČKO POD ZVEZDAMI
Na kmetijo!
Namen projekta je ugotoviti kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni (pravno formalni okvir, prilagojena arhitektura itd.) in nenazadnje kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti in med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja. 

Gre za pilotni projekt v okviru Podukrepa  »podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti PRP 2014-2020«, po koncu katerega se bodo na nacionalni ravni določili pogoji in normativi za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialnega varstva starejših na kmetijah. Projekt bo raziskal kako je mogoče to dopolnilno dejavnost na kmetijah izpeljati v praksi ter s tem prispevati k razvoju slovenskih kmetij in izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.  


Podjetje Pribinovina d.o.o., ki deluje na socialni kmetiji Korenika je projektni partner, sicer pa je partnerstvo vsebinsko in geografsko pestro zastavljeno. Vodilni partner projekta je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo iz Ljubljane, v projekt pa sta vključeni še turistična kmetija Matk iz Matkovega kota v Savinjski dolini ter kmetija Avark iz Dolenjske.


Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/
VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE PRI PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM TER VAROVANJU VIROV V KMETIJSTVU


Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. 

Namen projekta je, da se z novimi rezultati in prenosom znanja o okolju prijazni pridelavi konoplje okrepi odpornost slovenskih kmetij na podnebne spremembe, izboljša ekonomski status kmetij in pripomore k razvoju trajnostne, okolju prijazne zelene predelovalne industrije, ki ima možnost zaživeti samo ob zadostni lokalni pridelavi surovin. 

Temeljni cilj projekta je povečati storilnost pridelave, spravila in možnost predelave konoplje pri sočasnemu varstvu naravnih virov in prilagajanju na podnebne spremembe. 

Naše aktivnosti v okviru projekta so:

    • Sodelovanje pri načrtovanju in pripravi praktičnih preizkusov pri ekološki pridelavi konoplje.

    • Izvedba agrotehničnih ukrepov in meritev za potrebe praktičnega preizkusa in uvajanja novih praks.

    • Sodelovanje pri prenosu znanj v prakso - demonstracija praktičnega preizkušanja na kmetiji, sodelovanje pri pripravi farminarjev in drugih video vsebin.


Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/REJA PRAŠIČEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI


Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Namen projekta je vzpostavitev trajnostne verige in povezanosti med rejci prašičev in odkupovalcem oz. predelovalcem v izdelke višje kakovosti. Aktivnosti  zajemajo seznanitev s primeri dobrih praks, testiranjem in optimizacijo sistema reje prašičev, z oceno ekonomičnosti testiranih sistemov oz. določitvi polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen bodo v sklopu projekta izvedeni preizkusi različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in genotipi na partnerskih kmetijah, ter izpeljana evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Izvedene bodo tudi aktivnosti prenosa znanja do uporabnikov.

Temeljni cilj je razviti sistem pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti v sodelovanju med kmetijskimi gospodarstvi, kmetijskimi svetovalnimi organizacijami, raziskovalnimi institucijami in  predelovalno industrijo.

Naše aktivnosti v okviru projekta obsegajo rejo prašičev za namen izvajanja preizkušanj, sodelovanje pri testiranjih in ostalih projektnih aktivnostih.

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/


Novice

28.04.2020

KORENIKA v času pandemije

Ko je človeštvo ugasnilo stroje in se umaknilo v svoje domove, je narava vzcvetela kot že dolgo ne.. >>

12.06.2018

SPROŠČANJE NA KORENIKINEM ZELIŠČNEM VRTU

Na Koreniki imamo velik zeliščni vrt, na katerem raste mnogo zelišč, ki imajo zdravilne učinke... >>

23.03.2018

VRTOVI NA KORENIKI

Zavest o ekoloških načinih ravnanja z zemljo, pridelovanja kakovostne hrane in zdravega življenjskega sloga... >>

Več novic >>

Prijava na e-novice

Podatke uporabljali izključno za namene promocije eko socialne kmetije, njenih aktivnosti in spletne prodaje. Iz e-novic se lahko kadarkoli odjavite.CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ŠTORKLJA

LOKALNA KAKOVOST ZA GLOBALNO USPEŠNOST

EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE: GORIČKO POD ZVEZDAMI

Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig


VLOGA INDUSTRIJSKE KONOPLJE PRI PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM TER VAROVANJU VIROV V KMETIJSTVU

REJA PRAŠIČEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI


Na kmetijo!

Kmetijstvo Slovenija

Kontakt

Naslov: Socialna kmetija Korenika
Šalovci 86,

9204 Šalovci,
Slovenija
Telefon: +386 5 99 32 694
GSM: +386 70 752 559
E-naslov: info@korenika.si
Kmetijstvo Slovenija
PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci